快捷搜索:  test  as

九日闲居·并序

九日闲居·并序原文

余闲居,爱重九之名。秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言。

世短意常多,斯人乐久生。
日月依辰至,举俗爱其名。
露凄暄风息,气澈天象明。
往燕无遗影,来雁有余声。
酒能祛百虑,菊解制颓龄。
若何蓬庐士,空视时运倾!
尘爵耻虚罍,寒华徒自荣。
敛襟独闲谣,缅焉起深情。
栖迟固多娱,淹留岂无成。

九日闲居·并序拼音解读

yú xián jū ,ài zhòng jiǔ zhī míng 。qiū jú yíng yuán ,ér chí láo mí yóu ,kōng fú jiǔ huá ,jì huái yú yán 。

shì duǎn yì cháng duō ,sī rén lè jiǔ shēng 。
rì yuè yī chén zhì ,jǔ sú ài qí míng 。
lù qī xuān fēng xī ,qì chè tiān xiàng míng 。
wǎng yàn wú yí yǐng ,lái yàn yǒu yú shēng 。
jiǔ néng qū bǎi lǜ ,jú jiě zhì tuí líng 。
rú hé péng lú shì ,kōng shì shí yùn qīng !
chén jué chǐ xū léi ,hán huá tú zì róng 。
liǎn jīn dú xián yáo ,miǎn yān qǐ shēn qíng 。
qī chí gù duō yú ,yān liú qǐ wú chéng 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: