快捷搜索:  test  as

成人不自在,自在不成人

成人不从容,从容不成人

出自唐朝李白的《与元丹丘方城寺谈玄作
原文赏析:
茫茫大年夜梦中,惟我独预言家。腾转风火来,假相助相貌。灭除昏疑尽,领略入精要。澄虑不雅此身,因得通寂照。郎悟前后际,始知金仙妙。幸逢禅居人,酌精坐相召。彼我俱若丧,云山岂殊调。清风生虚空,明月见说笑。怡然青莲宫,永愿恣游眺。
拼音解读
máng máng dà mèng zhōng ,wéi wǒ dú xiān jiào 。téng zhuǎn fēng huǒ lái ,jiǎ hé zuò róng mào 。miè chú hūn yí jìn ,lǐng luè rù jīng yào 。chéng lǜ guān cǐ shēn ,yīn dé tōng jì zhào 。láng wù qián hòu jì ,shǐ zhī jīn xiān miào 。xìng féng chán jū rén ,zhuó jīng zuò xiàng zhào 。bǐ wǒ jù ruò sàng ,yún shān qǐ shū diào 。qīng fēng shēng xū kōng ,míng yuè jiàn tán xiào 。yí rán qīng lián gōng ,yǒng yuàn zì yóu tiào 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: