快捷搜索:

清平乐(宫词)

清平乐(宫词)原文
深深禁篽。霁日明莺羽。风动槐龙交翠舞。恰好花阴亭午。
一帘暖絮悠飏。金炉旋炷沈喷鼻。皇帝方看谏疏,内人休斗新妆。
清平乐(宫词)拼音解读
shēn shēn jìn yù 。jì rì míng yīng yǔ 。fēng dòng huái lóng jiāo cuì wǔ 。qià qià huā yīn tíng wǔ 。
yī lián nuǎn xù yōu yáng 。jīn lú xuán zhù shěn xiāng 。tiān zǐ fāng kàn jiàn shū ,nèi rén xiū dòu xīn zhuāng 。
深深禁篽。霁日明莺羽。风动槐龙交翠舞。恰好花阴亭午。
一帘暖絮悠飏。金炉旋炷沈喷鼻。皇帝方看谏疏,内人休斗新妆。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: